Government of Gujarat - Vidhya Sahayak Information
Latest News
પ્રાથમિક વિભાગ (ધો. ૧ થી ૫) વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૭-૧૮ માટે કામચલાઉ મેરીટ યાદી તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧:૦૦ કલાકે જોઈ શકાશે અને વાંધા અરજી (સુધારાપત્ર) તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૭ થી ૨૦/૦૯/૨૦૧૭ સુધી જિલ્લા સ્વીકાર કેન્દ્રમાં રજૂ કરી શકશે.