Government of Gujarat - Vidhya Sahayak Information
Latest News
જિલ્લા પસંદગી કરનાર ઉમેદવારોની સ્થળ પસંદગી તારીખમાં ફેરફાર થયેલ છે. વેબસાઇટ ઉપર મુકેલ જિલ્લા પસંદગી યાદીમાં દર્શાવેલ તારીખે સ્થળ પસંદગી માટે હાજર રહેવું.