વિદ્યાસહાયક ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ રહે ત્યાં સુધી તમામ ઉમેદવારોએ દરરોજ વેબ સાઈટ જોવા વિનંતી છે
        પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૫ (ધોરણ ૧ થી ૫ ) માટેનું અરજીપત્રક
        વય મર્યાદા
        જીલ્લાવાર ભરવાપાત્ર બેઠકો