ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ રહે ત્યાં સુધી તમામ ઉમેદવારોએ દરરોજ વેબ સાઈટ જોવા વિનંતી છે
     સંપર્ક ની માહિતી :
ટેકનીકલ સપોર્ટ માટે : 079-65108806                                                                                                       અન્ય જાણકારી માટે : 079-23256592,079-23241663
    
    
  ઉપરોક્ત નંબર પર સવારે ૧૦ થી સાંજના ૭ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે.